Regulamin

Regulamin świadczenia usług z 8.03.2023

I. I. Definicje:

1.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną

2.     Sprzedawca- Licencjodawca, a zarazem twórca Oprogramowania.

3.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

4.     Traiding View – Platforma z wykresami dostępna pod adresem: https://www.tradingview.com. Dostęp do platformy, danych oraz jakości jej działania jest kwestią niezależną za którą Sprzedawca nie odpowiada i powinna być rozwiązywana z właścicielem platformy.

5.     Oprogramowanie analityczne – Program komputerowy dokonujący analizy danych. W przypadku oprogramowania które nie może zostać udostępnione za pomocą platformy Traiding View istnieje możliwość nabywania efektów działania personalizowanego oprogramowania w postaci jednorazowych Raportów.

6.     Skrypt – Oprogramowanie analityczne uruchamiane w ramach platformy Traiding View, przeznaczone wyłącznie dla jej użytkowników.

7.     Dostęp – Licencja na czas określony, niewyłączna, bez możliwości sublicencjonowania, na korzystanie ze Skryptu w ramach platformy Traiding View.

8.     Raport – Wynik działania personalizowanego oprogramowania analitycznego.

9.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Dostępów i/lub Raportów.

10.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

11.  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

12.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne:

2.1  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Oprogramowania analitycznego i zasad składania zamówień drogą elektroniczną.

2.2  Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2.3  Oprogramowanie dostarczane jest w formacie „as is” (takie jakie jest) , a Sprzedawca nie gwarantuje poprawności jego działania.

2.4  Przepisy podatkowe Unii Europejskiej nakładają limity i wymagają znajomości kraju pobytu klienta, a sprzedawca nie ma możliwości ustalenia miejsca pobytu klienta. Klient zobowiązuje się do podania swojego kraju pobytu.

2.5  Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży obywatelom krajów Unii Europejskiej, z wyłączeniem Polski, w przypadku osiągnięcia limitu określonego w przepisach do czasu dostosowania systemu sprzedaży lub rozpoczęcia kolejnego roku kalendarzowego.

III. Procedura sprzedaży:

3.1 W celu złożenia zamówienia należy zaakceptować regulamin. W przypadku braku akceptacji regulaminu, świadczenie usług i realizacja zamówienia jest niemożliwa.

3.2  Należy napisać maila z zamówieniem na adres: inwestor2022@gmail.com, w treści maila podając: Kraj pobytu, walutę, kraj w którym zlokalizowany jest bank klienta oraz

3.2.1.    W przypadku Dostępu do Skryptów : nick z platformy TraidingView, identyfikujący konto, któremu zostanie przyznany dostęp, rodzaj skryptu i czas licencji/dostępu. Brak zarejestrowanego konta na platformie TraidingView uniemożliwia uzyskanie dostępu.

3.2.2      W przypadku Raportu: Określić rodzaj analizy (opisać jej zakres) oraz zbiór danych na bazie których ma zostać wygenerowany Raport. Każdy Raport  wyceniany jest indywidualnie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Raportu i/lub dostarczenia Raportu, bez podawania uzasadnienia.

3.3 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi akceptację Regulaminu, potwierdzenie, że został poinformowany o jego treści i oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.4 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dane do wykonania przelewu. Płatności można dokonać wyłącznie w formie przelewu.

3.5 Umowę licencyjną traktuje się za zawartą z momentem opłacenia przez Klienta należności przelewem. Strony umowy identyfikowane są przez dane właścicieli kont w systemie finansowym wykorzystanym do opłacenia Zamówienia .

3.6 Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści tożsamej z Regulaminem.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa dokonywana jest wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku:

4.1.2 Dostępu do Skryptów – Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Fakt przyznania dostępu jest sygnalizowany przez platformę TraidingView w powiadomieniach i/lub przez wiadomość email (w zależności od konfiguracji platformy), a skrypt pojawia się w oknie „Wskaźniki, metryki i strategie” w sekcji „Skrypty tylko na zaproszenie”. 15-dniowy termin na dokonanie płatności za pierwszy Dostęp do Skryptu pozwala na przetestowanie oprogramowania bez konieczności ponoszenia kosztów. W przypadku niedokonania płatności w 15 dniu dostęp do Skryptu wygaśnie.

4.1.3. Raportów – Po opłaceniu zamówienia w terminie wskazanym w potwierdzeniu, którego bieg liczony jest od momentu zaksięgowania opłaty na koncie odbiorcy. W przypadku okoliczności uniemożliwiającej wykonanie Raportu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewykonania Raportu i zwrotu środków. Raporty jako elementy personalizowane wykonywane pod specyficzne wymagania klienta nie podlegają testowaniu i zwrotowi.

V. Ceny i metody płatności

5.1.  Ceny towarów dla obywateli Polski podawane są w złotych, dla pozostałych klientów w euro i zawierają podatki.

5.2.  W celu uniknięcia wysokich kosztów przelewów system płatności wspiera szereg walut: PLN, EUR, USD, GBP, AUD. Każda z walut ma dedykowane konto w systemie przelewów wewnątrz krajowych.

5.3.  W zamówieniu należy wskazać walutę oraz kraj w jakim znajduje się bank klienta, a w potwierdzeniu klient otrzyma konto do przelewy właściwe dla wskazanej waluty.

5.4.  Płatności dokonujemy przelewem na konto wskazane w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku pierwszej płatności za Skrypt obowiązuje 15-dniowy termin zapłaty liczony od momentu  przyznania dostępu do Skryptu.

5.5. Po 15 dniach nieopłacone zamówienia są automatycznie anulowane.

VI. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

6.1 Przepisy Unii Europejskiej (i polska Ustawa o prawach konsumenta w Art. 38) wyłącza zastosowanie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość w zakresie:

1. Raportów jako tworu wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta i służącemu do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Skryptów – jako produktów cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, a o których rozpoczęcie świadczenia (dostęp) prosił użytkownik przed zawarciem umowy licencyjnej.

6.2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w przypadku Dostępu do Skryptów oferujemy 15-dniowy termin pierwszej płatności, a więc 14-dniowy okres próbny na zapoznanie się z oprogramowaniem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient może zrezygnować z tego okresu lub go dowolnie skrócić dokonując płatności. Termin 14-dniowy liczy się od momentu przyznania Dostępu do Skryptów.

6.3 Zawierana umowa jest umowa licencyjna.

6.4 Opłacenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy i wiążę się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

VII. Licencja

7.1 Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do oprogramowania analitycznego.

7.2 Klient oświadcza, że skorzysta z 14-dniowego okresu na zapoznanie się z Oprogramowaniem i opłacenie zamówienia nastąpi jedynie gdy spełni ono jego oczekiwania.

7.3 Oprogramowanie analityczne jest przekazane Klientowi na czas określony do wykorzystania w zakresie dozwolonym przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na własne potrzeby.

Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania, upubliczniania lub udostępniania Oprogramowania, jego kopii lub efektów działania osobom trzecim, niebędących zarejestrowanymi użytkownikami udostępnionej kopii Oprogramowania – w tym w drodze użyczenia, najmu, dzierżawy, dalszej licencji, udostępniania w sieci do pobrania lub w formie subskrypcji jako usługa dostępu do Oprogramowania.

7.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Oprogramowania do celów zakładanych przez Klienta.

7.5. Oprogramowanie udostępniane jest w formacie „as is” (takie jakie jest) i jest używane przez Klienta na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, a wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy oraz wykorzystywania lub niemożności wykorzystywania przez Klienta Oprogramowania, w tym, te spowodowane wadami i błędami Oprogramowania.

7.6. Sprzedawca nie odpowiada za utracone przez Klienta informacje lub dochody, nie odpowiada za niemożność efektywnego korzystania z używanego przez Klienta Oprogramowania, lub wynikające z zaistniałej awarii komputera (serwera).

7.7. W sprawie problemów z platformą Traiding View należy kontaktować się z supportem platformy.

7.8. Oparta na rękojmi odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Oprogramowania lub nośnika zawierającego Oprogramowanie jest wyłączona. Wszystkie powyższe wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy mają zastosowanie również do wszelkich skutków instalacji i użytkowania Oprogramowania przez Klienta.

7.9 Licencja może zostać unieważniona przez Sprzedawcę w całości lub części w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.

VIII.  Reklamacje

8.1 Oprogramowanie dostarczane jest w formacie „as is” (takie jakie jest). Klient ma możliwość przetestowania jego działania w trakcie 14-dniowego okresu próbnego.

8.2 Sprzedawca dostarcza jedynie oprogramowanie analizujące dane, nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego, czy finansowego.

8.3. Klient korzysta z Oprogramowania na własną odpowiedzialność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z oprogramowania lub błędów w nim zawartych.

8.4 Platforma Traiding View jest niezależna od Sprzedawcy i Sprzedawca nie odpowiada za jej sprawność, czy jakiekolwiek aspekty jej działania. W sprawie platformy Traiding View należy kontaktować się z supportem platformy.

8.5. Wykryte błędy i nieprawidłowości w działaniu oprogramowania należy zgłaszać na adres: inwestor2022@gmail.com,

IX. Przetwarzanie danych – RODO.

9.1. Sprzedawca nie gromadzi danych Klientów we własnym zakresie.

9.2. Przetwarzanie danych ogranicza się do:

9.2.1 Przekazania nick-a na portalu TraidingView z treści przelewu/zamówienia platformie TraidingView w celu udzielenie dostępu do skryptu.

9.2.2 Przekazania danych organom państwowym w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

X.      Postanowienia końcowe

10.1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego publikacji.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów z Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.3. Jeśliby którekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne bądź nieskuteczne, nie ma to wpływu na obowiązywanie Regulaminu i Umowy w pozostałej części, a w miejsce postanowień wyłączonych stosuje się ogólne zasady prawa powszechnie obowiązującego.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.